Zarząd

Koło Łowieckie „Kudypy” liczy obecnie 76 członków.

Zarząd:
prezes – Dariusz Zalewski
łowczy – Dariusz Kuzia
skarbnik – Paweł Fartuch
sekretarz – Marcin Moczarski

Zarząd Koła Łowieckiego

Głównym zadaniem zarządu jest kierowanie działalnością koła łowieckiego w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach łowieckich oraz reprezentowanie go w kontaktach z administracją państwową, samorządową, z Państwowym Gospodarstwem Lasy Państwowe i innymi organizacjami oraz podmiotami. Do zadań zarządu należy ponadto m.in. kierowanie działalnością gospodarczą i organizacyjną koła, opracowywanie projektu budżetu i planu działalności koła na dany sezon łowiecki – rok gospodarczy, jak również po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Koła Łowieckiego realizacja tego planu i budżetu. Zarząd Koła pracuje społecznie, a wszystkie działania zarządu powinny mieć na celu rozwój koła, budowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa oraz propagowanie w społeczeństwie idei aktywnej ochrony przyrody.